CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CƠ HỘI TRONG XÂY DỰNG BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM THÔNG MINH

Về căn cứ pháp lý:

  1. Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025.
  2. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
  3. Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT và hướng dẫn xác định mức ứng dụng CNTT tại CSKBCB.

II. Tiêu chí xây dựng bệnh viện, Phòng khám thông minh tại Việt Nam

Bệnh viện, phòng khám ứng dụng CNTT đạt mức 6 trở lên quy định tại Thông tư 54/2017/TT-BYT thì được gọi là bệnh viện thông minh (Theo tài liệu Tiêu chí bệnh viện thông minh ở Việt Nam-Cục CNTT-BYT)
Tuy nhiên, phần lớn các BV mới dừng lại ở mức 2, mức 3.


III. Cơ hội trong xây dựng Bệnh viện, phòng khám thông minh

  • Sự quyết tâm của Chính phủ về tham gia cuộc CMCN 4.0
  • Yêu cầu cấp thiết về quản lý kinh tế y tế trong bối cảnh hiện nay.
  • Yêu cầu của xã hội và thời đại về dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
  • Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) đã được triển khai rộng khắp trên toàn quốc từ năm 2016, đã đạt được những thành tựu lớn trong kết nối liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế với tỷ lệ liên thông hiện nay đạt 99,6%. Các hệ thống thông tin LIS, RIS/PACS, EMR, EHR, Telemedicine… cũng bước đầu được triển khai tại nhiều bệnh viện.
  • Các bệnh viện hiện nay đã và đang áp dụng các công nghệ tiên tiến như IoT, IoMT, AI, Big Data, Block Chain, Robot…

Liên hệ:
Web: suns.com.vn
Hotline: 086.6440.869
Email: sales@suns.com.vn

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gửi thông tin