Vận hành bằng phần mềm quản lý bệnh viện SUNS HIS
Hệ thống quản lý tài sản cố định SUNS Assets
Gửi thông tin