Hệ thống chẩn đoán hình ảnh SUNS RIS là gì?
các khái niệm công nghệ thông tin HIS, PACS, RIS, LIS
Hệ thống PACS là gì
Gửi thông tin