nhiệm vụ ngành y tế

Ngành y tế hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức do cả nguyên nhân chủ quan, khách quan cần phải được khắc phục bằng giải pháp thiết thực:

– Tình trạng nghỉ việc, chuyển công tác của nhân viên y tế
– Thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế
– Nguồn lực đầu tư cho y tế còn hạn chế
– Năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng còn hạn chế
– Chất lượng công tác quản trị, điều hành và phục vụ người bệnh tại một số cơ sở y tế còn chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra
– Công nghiệp dược, công nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế trong nước còn hạn chế

 

Từ đánh giá đó, Bộ Y tế đã nêu phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp:

 

1. Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp, cơ quan, đơn vị ngành y tế.

2. Tiếp tục tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác phù hợp trong tình hình mới.

3. Hoàn thiện thể chế, các dự án luật, các văn bản dưới luật để tạo hành lang pháp lý cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành (như hướng dẫn triển khai Luật Khám chữa bệnh sửa đổi, đấu thầu thuốc, gói dịch vụ, đặc biệt đối với trang thiết bị và hóa chất…).

4. Nâng cao năng lực quản trị bệnh viện, chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

5. Các giải pháp tập trung để xây dựng Chỉ thị của Ban Bí thư về phát triển y tế cơ sở

6. Các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số

7. Các giải pháp nâng cao công tác đào tạo nhân lực ngành Y tế; tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội lĩnh vực y tế.

 

Để thực hiện được khối lượng công việc rất lớn này, ngành y tế mong muốn sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự chia sẻ và đồng thuận của người dân để ngành Y tế phục hồi và phát triển bền vững, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời gian tới.

https://baochinhphu.vn/

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gửi thông tin