Bộ Y tế ban hành thông tư 27/2021/TT-BYT về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Theo đó, các cơ sở khám, chữa bệnh phải hoàn thành kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử trước 1-12-2022.

 

Cụ thể, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo lộ trình như sau:

 

Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải hoàn thành trước ngày 30-6-2022.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phải hoàn thành trước ngày 1-12-2022.

 

Đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy. Về tổ chức thực hiện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Đơn thuốc điện tử

Thực hiện gửi đơn thuốc điện tử lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia theo quy định của bộ trưởng Bộ Y tế. Ngay sau khi kết thúc quy trình khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh ngoại trú và trước khi người bệnh ra viện đối với người bệnh nội trú.

 

Các cơ sở khám, chữa bệnh phải gửi đơn thuốc điện tử hoặc mã đơn thuốc điện tử cho người bệnh, người đại diện người bệnh thông qua các phương tiện điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổng hợp toàn bộ thuốc mà người bệnh sử dụng trong quá trình điều trị nội trú và gửi lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia trước khi người bệnh ra viện.

 

Ngoài ra, đều phải thực hiện lưu trữ đơn thuốc điện tử như thời gian lưu trữ đơn thuốc giấy theo quy định của Bộ Y tế.

 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15-2-2022. Bộ Y tế giao nhiệm vụ cho sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan quản lý y tế của các bộ, ngành cấp mã định danh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và mã người hành nghề cho đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý thông qua Hệ thống đơn thuốc quốc gia.

 

Nguồn: Tuổi trẻ.

Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gửi thông tin